Friday, July 5, 2013

My Favorite Girl

Posted by 23caris at 6:03 PM
Excerpt from: "My Favorite Girl"
Approved date: May-something
[I was supposed to post the teaser, but since I sent 4 teasers, hindi ko alam kung anong pipiliin nila, kaya excerpt na lang]“THERE’S no fucking way I’m leaving my apartment for you!” In-arm lock ni Strike sa leeg si Colin.

“Fuck you, Colin. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa’yo kaya pagbigyan mo na ko!”

Kasalukuyan siyang nasa apartment ni Colin. Sinabi niya rito na gusto niyang hiramin dito ang unit nito ng ilang buwan. Bakante kasi ang unit sa tabi niyon at `yon ang gusto niyang ipakita kay Cee-Cee para tirhan nito. Originally, he wanted her to move in the condo unit next to his. Pero nang sabihin nitong hindi nito kaya ang condominium building na tinitirhan niya, naisip niya ang apartment complex na tambayan ni Colin na higit na mura kaysa sa tinitirhan niya. May bahay kasi si Colin at ginagawa lang nitong palipasan ng gabi kasama ang kung sinu-sinong babae ang apartment nito.

“May iba namang bakanteng kuwarto sa ibang floor kaya bakit mo pinagsisiksikan ang sarili mo sa unit ko?” angil ni Colin.

Pinakawalan na niya ito. Kung nabigyan lang sana siya ng sapat na panahon para maghanap ng condominium na mura, hindi siya hihingi ng pabor kay Colin. Puwede rin naman na kumuha siya ng ibang unit sa ibang palapag sa building na iyon. Pero hindi puwedeng makita ni Cee-Cee sa Colin sa building na iyon. Hindi pa siya handang malaman ng dalaga ang kaugnayan niya kay Kraige dahil natatakot siyang lumayo ito sa kanya. Now, where did it come from? Hindi niya rin alam kung saan nanggaling `yon. Pero simula nang gabing makausap niya si Cee-Cee, nang tawagin nito ang pangalan niya, nang sa unang pagkakataon ay tinitigan siya nito ng matagal, naramdaman niyang hindi iyon ang huling pagkakataon na magkakasama sila.

Bumuntong-hininga siya. “Colin. I really need your help. Please,” pakiusap niya rito.

Halatang nagulat si Colin. He even looked horrified. “Holy shit! Ikaw ba talaga si Santino Tristan Manzano? You pleaded me! Me, the person you disrespect most!”

Ngumiwi siya. “Hey, hindi kita minamaliit... Medyo lang.”

“Ano ba talaga ang nangyayari, Strike? Bakit gusto mo na lang bigla na angkinin `tong unit ko?”

“Kailangan ko lang nang –” Natigilan siya nang may marinig siyang katok sa pinto. “Shit! She’s here.” Kumunot ang noo ni Colin. “Sino?”

Himbis na sagutin ito ay marahang tinulak niya lang ito sa loob ng banyo. “Dude, alang-alang sa pagkakaibigan natin, nakikiusap ako sa’yo. Anuman ang makita o marinig mo ngayon, hinding-hindi ka gagawa ng ingay d’yan at lalong hindi ka lalabas. I’m begging you,” seryosong pagmamakaawa niya rito. Lalong kumunot ang noo ni Colin habang tila pinag-aaralan ang mukha niya. Gago ito sa maraming bagay, pero alam niyang pinahahalagahan nito ang pagkakaibigan nila kaya alam niyang hindi siya nito matatanggihan.

“You owe me big time, Strike,” sumusukong sabi ni Colin.

Tinapik niya ito sa braso, saka sinara ang pinto ng banyo. Humugot muna siya ng malalim na hininga. Bago siya umakyat sa apartment ni Colin ay nagbilin na siya sa guwardiya na may ‘Cee-Cee Magpugay’ siyang kasama na nahuli lang ng dating. Relax, Strike. Everything’s gonna be fine. Binuksan na niya ang pinto. Pigil niya ang hininga niya habang unti-unti iyong bumubukas at unti-unti rin niyang nasisilayan ang magandang mukha ni Cee-Cee.

Binigyan siya ng tipid na ngiti ni Cee-Cee. “Hi, Strike.”

Awtomatikong napangiti siya dahil sa ngiti nito. “Hello, Cee-Cee. Come in.”

Niluwagan niya ang pagkakabukas sa pinto para makapasok ito. Pero agad din niyang pinagsisihan `yon dahil no’n niya lang napansin ang magulong estado ng unit ni Colin! Nakakalat sa sala ang maruruming damit nito! Hindi niya marahil napansin `yon kanina dahil sa pagtatalo nila ni Colin. Naramdaman niya ang pag-iinit ng magkabila niyang pisngi lalo na nang ilibot ni Cee-Cee ang tingin nito sa buong kuwarto.

Napakamot siya ng batok. “Cee-Cee, pasensiya ka na. Hindi pa kasi dumadating ang tagalinis ng unit ko. Sorry.”

Umiling ito. “Walang problema. Ako nga ang dapat humingi ng pasensiya dahil nakakaistorbo ako sa’yo.”

“Of course not,” mabilis na tanggi niya. Nang tingnan siya nito ay tumikhim siya. “Halika na. Tingnan na natin `yong bakanteng kuwarto sa tabi. Parating na rin ang owner ng apartment complex na `to.”

Tumango ito. “Salamat.”

Naglalakad na sila palabas nang may naapakan si Cee-Cee. Muntik na itong madulas kaya hinawakan niya ito sa siko. May kakaiba siyang naramdaman sa dibdib niya nang magkadikit ang mga balat nila. Para siyang napaso kaya binitawan agad niya ang dalaga na yumuko para damputin ang naapakan nito. Hindi niya alam kung dala ba ng kaba o gulat pero mabilis ang tibok ng puso niya.

“Ahm... Strike...”

Natauhan lang siya nang basta na lang itulak ni Cee-Cee ang isang kahon sa dibdib niya, saka ito humakbang paatras sa kanya. Napansin din niyang namumula ang mga pisngi nito at hindi rin makatingin ng diretso sa mga mata niya. No’n dumako ang tingin niya sa kahon na hawak niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang isang kahon iyon ng condom!

Walanghiya ka, Colin! You’re such a huge pervert!

Tumikhim siya. “Cee-Cee, it’s not what you –”

“Okay lang, Strike,” sansala ni Cee-Cee sa sinasabi niya. “You’re a bachelor. Hindi mo kailangang magpaliwanag,” anito saka mabilis na lumabas ng apartment.

Napabuga naman siya ng hangin, saka niya hinagis ang kahon sa pinto ng banyo. “Great! She thinks I’m a pervert now!”

0 comments:

Post a Comment

 

Luna Banana Copyright © 2010 Design by Ipietoon Blogger Template Graphic from Enakei | web hosting